تکاپو در اطلاعات و رویدادهای یزد و یزدیان در خبرها : تاریخ

نگاهی به اخبار شهر خشتی و فرهنگ و تمدن مردمان ایرانی اسلامی و غیر اسلامی یزد در طول تاریخ. از 1394

تکاپو در اطلاعات و رویدادهای یزد و یزدیان در خبرها : تاریخ

نگاهی به اخبار شهر خشتی و فرهنگ و تمدن مردمان ایرانی اسلامی و غیر اسلامی یزد در طول تاریخ. از 1394

تکاپو در اطلاعات و رویدادهای یزد و یزدیان در خبرها : تاریخ از 1394

پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهری» ثبت شده است


« شهری » ، صفتی نسبتا" ناشناخته در ایران


شهری هر آنچیزی است که مربوط به شهر می شود، خاصٌ شهر است ؛ یا در شهر قوی تر از روستاست .

در شهر ، قبل از هرچیز ، ساختمانها ، خانه ها ، و تاسیسات و تجهیزات عمومی بیشتر ، کامل تر و متمرکز تری به نظر می رسند .

در شهر ، جمعیتی بیشتر و متراکم تر زندگی می کنند

معمولا" زندگی شهری مبتنی بر صنایع ( دستی یا پیشرفته ) و به خصوص تجارت است 

روابط اجتماعی در شهر ها بیشتر ، کامل تر ، و سازمان یافته تر است

شهر ها از مراکز آموزشی و فرهنگی سازمان یافته تر و والاتری بهره می برند چنان که غالبا" منظور از شخص شهری کسی است که از دانش ، فرهنگ و ادب والاتری بهره می برد .

... و امروز برای آسان سازی تشخیص ، به هر آنچیزی که از شهر می آید و هر آنکسی که از یک شهر می آید ، « شهری » می گویند ؛ و به این تعبیر اصل تعریف « شهری » به تعریف « شهر » برمی گردد . امٌا قبل از تعریف شهر که به کالبد شهر و به خصوص به تعداد جمعیت تکیه دارد در مطالعات شهری و آمایش شهری باید در نظر داشت که شهر به کالبد و جمعیت آن منحصر نبوده یک « کل » از مشخصات و خصوصیات مختلف فیزیکی - انسانی - اقتصادی - اجتماعی - فذهنگی - و... را تشکیل می دهد .

شهری ، کالبد شهری ، جمعیت شهری ؛ اقتصادشهری ؛ جامعه شهری ، فرهنگ شهری ، سیاست شهری ، برنامه ریزی شهری ، انسان شهری ، علیرضا آیت اللهی


  • علیرضا آیت اللهی

شهری کیست ؟ و اصولا" شهری به چه معنی است ؟

افت بسیار شدید علمی در ایران طی سه – چهار دهه ی اخیر ؛ و بیشتر به دلیل موانعی که برای ایران و ایرانی به وجود آورده اند ، و در هر حال پیش آمده است ؛ انکار ناپذیر است . اسفبار تر از این وضعیت  توجیه این عقب ماندگی توسط معاندین واقعی علم ؛ یعنی مطالعه گرانی تقریبا" به طورکامل غیر متخصص و غالبا" موهوم گرا و خرافه باور است که در مسیر انحراف قرار گرفته به مصداق « گر به گردش نمی رسی برگرد ! »  این عقب ماندگی بارز را نه تنها انکار می کنند بلکه توجیه کرده حتی مطلوب و در راه رسیدن به آرمانهای ( لابد شخصی و گروهی خود ) می شمارند ! . توجیهاتی که گرچه اصولا" مضحک ، امٌا در عمل بسیار اسفبار می نمایند .

این افت در علوم انسانی ایران عملا" یک فاجعه است ؛ جائی که متقابلا"تا آنجا که قادر بوده اند ، دوستانی نادان به جذب دانشجو و صدور مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته اند ؛ و حال بخش اعظم آموزش عالی را به همین عقب ماندگان صاحبمدرک سپرده اند .

طی سه دهه اخیر بارها دیده ام که در شهرسازی و آنچه که به حوزه میراث فرهنگی مربوط می شود تقریبا" به طور کامل شهر را معادل بافت شهری یا به طورکلٌی فیزیک شهر شمرده اند . حتی گاه سازمان های مسؤول شهرسازی و دفاتر مطالعاتی شهر داریها نیز شهر را حدودا" منحصر در شکل و شمائل آن معرفی کرده اند .، از جوانب اصولی اقتصادی –اجتماعی – فرهنگی که معماری و شهر سازی در خدمت به آنها به وجود آمده است غفلت ورزیده اند و به این ترتیب کل شهر را گاه منحصر به تخصص معماران دانسته اند ؛ که نتیجه ی آن برنامه ریزی های شهری تقریبا" منحصر به امورساختمانی ( معماری و شهرسازی ) است .

امروز حتی صفت شهری ، از جمله در مطالعات و مباحث آمایش شهری ؛، آنطور که باید و شاید شناخته نشده است .

پست آینده ( انشاء الله ) :

« شهری » ، صفتی نسبتا" ناشناخته در ایران

شهری ، آمایش شهری ، مدیریت شهری ، برنامه ریزی شهری ، تخصص درشهر ، ضعف علمی ، معاندین علم ، دوستان نادان ، صاحبمدرکان ، معماری و شهرسازی

  • علیرضا آیت اللهی